Institut del Camp Freudià: La xarxa de formació continuada en clínica psicoanalítica

Institut del Camp Freudià

La Xarxa de Formació Continuada en Clínica Psicoanalítica agrupa i coordina les diverses activitats de formació que segueixen l'orientació de l'Institut del Camp Freudià en diferents ciutats d'Espanya.

El seu estatut legal és el d'una Unió o Federació d'Associacions.

L'ensenyament de l'Institut del Camp Freudià a Espanya realitzat a les Seccions Clíniques, Seminaris i Espais s'ha desenvolupat des de 1984 seguint l'orientació marcada per l'ensenyament de Jacques Lacan, El Seminari del qual va assegurar per si sol la formació permanent de diverses generacions d'analistes. L'ensenyament dispensat per l'Institut és un ensenyament tant teòric com a clínic, té un caràcter sistemàtic i gradual, d'acord amb els principis que van orientar la creació del Departament de Psicoanàlisi de la Universitat de París VIII. És un principi de l'Institut que la docència es fonamenti en un treball d'investigació.

A Espanya, al costat de la Secció Clínica de Barcelona, es realitzen Seminaris i Espais de l'Institut del Camp Freudià a les següents comunitats autònomes:

A França, a part de París hi ha Seccions Clíniques a:

Altres seccions clíniques:

La direcció de l'Institut està assegurada per Jacques-Alain Miller.